Vaga Servisu - Professor 3 (Lian Tetun 2 & Temas Literatura 1) - Eskola SACROJES - BecoraANUNSIU VAGA MANORIN NAIN
Eskola SACROJES-Becora bolu maluk Licensiatura iha area Edukasaun atu aplika vaga refere. Eskola SACROJES-Becora agora dadaun presiza Manorin nain ba Disiplina Dalen Tetun Nain Rua nomos Temas Literatura Nain ida

Pozisaun:
  • Lingua Tetun (2) 
  • Temas Literatura (1)
Presija:
  • Licensiatura

Kriteria Dokumentus
  • Karta Rekerimentu ( Diriji ba Diretor Escola Pe. Hélio da Costa Nunes, Lic.Teo)
  • CV
  • Diploma Legaliza iha MES
  • Sertidaun Kazamentu ba ida ne’ebe Kazamentu ona
  • RDTL, Bilheti Identidade no Eleitoral
  • Bom Comportamentu

Data ikus submete dokumentus ba vaga
  • 25 Maiu 2024 - 08:00 dader to’o 17:00 lorokraik

Rekezitus bele hare iha Brosura ne'e. mak ne'e deit la haluha hato'o boa sorte.


 

Post a Comment

0 Comments