Vaga Servisu - Pozisaun Farmacista - Locor Farmacia


Vaga Servisu

Pozisaun : Farmacista

Kriteria :

  • Mane/Feto
  • Honestu no Responsabilidade
  • Bele servisu Mesak
  • Maizu Menus Esperensia Tinan 1
  • Hatene uza Microsoft Excel
  • Lisenciatura/Baixarelatu iha area Farmacia
Kriteria Hatama Dokumentus

  • CV no foto coloridu 3x4
  • Ijasah fotokopia tahan 1
  • Kartaun professional
  • Aneksu ho Kartaun Eleitoral
Data Ikus hatama dokumentus hahu Loron 23 Maio to'o 31 Maio 2024
Fatin Farmacia : Metinaru

Envia dokumentus bele liu husi email:
locorfarmacia@gmail.com

Atu hatama dokumentus direita bele kontaktu ba numeru: +670 77417246Post a Comment

0 Comments